Viešieji pirkimai

Projekto „Intermodalinio terminalo Vilniaus viešajame logistikos centre statyba“ projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Skelbimo data: 2010-12-24 00:00

Pirkimo būdas: Atviras konkursas

Skelbimo pavadinimas: Projekto „Intermodalinio terminalo Vilniaus viešajame logistikos centre statyba“ projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Pasiūlymų pateikimo terminas: 2011-02-10 09:00

Perkančiojo subjekto priskirtas pirkimo numeris: 98858

.

PERKANTYSIS SUBJEKTAS
AB ‘Lietuvos geležinkeliai’ (110053842)
Adresas, telefonas, faksas: Mindaugo g. 12/14, LT- 03603   Vilnius, tel. +370 5 269 3475, faks. +370 5 269 3286
El.paštas: z.milkeviciute@litrail.lt
Kam: Žanetai Milkevičiūtei-Petrukanec

Pagrindinė perkančiojo subjekto veiklos sritis ar sritys: Geležinkelio paslaugos ;

.

SUTARTIES OBJEKTAS
Pavadinimas, kurį perkantysis subjektas suteikė sutarčiai: Projekto „Intermodalinio terminalo Vilniaus viešajame logistikos centre statyba“ projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos
Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Paslaugos
Paslaugų tipas: Architektūros paslaugos: inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų ir landšafto planavimo paslaugos; atitinkamos mokslo ir techninių konsultacijų paslaugos; techninių bandymų ir analizės paslaugos
Pagrindinė teikimo vieta: Vilniaus rajono Vaidotų gyvenvietės teritorija
NUTS kodas:
Skelbime informuojama apie: Viešojo pirkimo sutartį
Trumpas sutarties ar pirkimo (-ų) aprašymas: Su laimėjusiu Tiekėju bus sudaromos 2 (dvi) sutartys:
1) Projekto „Intermodalinio terminalo Vilniaus viešajame logistikos centre statyba“ projektavimo paslaugos, apimančios tyrimus, matavimus, techninių duomenų surinkimą, vertinimą, techninio projekto parengimą ir derinimą, statybą leidžiančių dokumentų gavimą;
2) statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 71220000-6, 71248000-8
Ar sutarčiai taikomas Pasaulio prekybos organizacijos susitarimas dėl vyriausybės pirkimų (GPA): taip
Pirkimo dalijimas į dalis: ne
Ar leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų: ne
Visas kiekis ar visa apimtis (įskaitant visas dalis ir pasirinkimo galimybes, jei taikoma) Projekto „Intermodalinio terminalo Vilniaus viešajame logistikos centre statyba“ projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos
Pasirinkimo galimybė: ne
Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas: Trukmė mėnesiais  7
TEISINĖ, EKONOMINĖ, FINANSINĖ IR TECHNINĖ INFORMACIJA
Reikalaujami užstatai ir garantijos: Sutartis užtikrinama vienu iš šių būdų:
a) Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo garantija – originalas;
b) į perkančiosios organizacijos sąskaitą pervestu piniginiu užstatu (pateikiama pavedimo kopija);
užtikrinimo dydis – ne mažiau kaip 10% sutarties kainos be PVM.
Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka ir (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas: Mokėjimai už suteiktas Paslaugas bus atliekami etapais per 65 (šešiasdešimt penkias) dienas nuo tos dienos, kai Užsakovas priims ir užregistruos tiksliai bei teisingai parengtą PVM sąskaitą faktūrą, kurioje turi būti nurodytas Paslaugų priėmimo – perdavimo akto numeris ir data, sutarties ir projekto numeriai bei pavadinimai.
Kitos ypatinogs sąlygos, kurių reikia laikytis vykdant sutartį: ne
Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus dėl įtraukimo į profesinius ar prekybos (verslo) registrus. Informacija ir formalumai įvertinti, ar reikalavimai yra įvykdyti:1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, ar Tiekėjo, kuris yra juridinio asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl Tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija), išduotas ne anksčiau kaip 2011-01-10. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

2. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1 punkte išvardytas veikas. Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija), išduotas ne anksčiau kaip 2011-01-10. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

3. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. Pateikiama:
1) Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija), patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 2011-01-10. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas;
2) Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 3 priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis nepatvirtina visų reikiamų aplinkybių.

4. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu. Pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija), išduotas ne anksčiau kaip 2011-01-10. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

5. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija), išduotas ne anksčiau kaip 2011-01-10. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

6. Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Pateikiama Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimo tinkamai patvirtinta kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.
Lietuvos Respublikoje registruoti ar užsienio valstybės tiekėjai pateikia LR Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotų ir galiojančių kvalifikacijos atestatų, Teisės pripažinimo pažymų (TPP) ar Teisės suteikimo pažymų (TSP), suteikiančių teisę vykdyti atitinkamas veiklas, patvirtintas skaitmenines kopijas.

7. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos, praėjo mažiau kaip trys metai. Pateikiama Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 3 priedas).

Ekonominis ir finansinis pajėgumas. Informacija ir formalumai įvertinti, ar reikalavimai yra įvykdyti: 1. Paskutinių trejų (3) finansinių metų arba, jei Tiekėjas buvo įregistruotas ar atitinkamą veiklą pradėjo vėliau – per laikotarpį nuo įregistravimo datos, vidutinė metinė apyvarta veiklos, susijusios su ypatingų statinių (susisiekimo komunikacijų) projektavimu, turi būti ne mažesnė kaip 1 452 000,00 Lt be PVM (arba ekvivalentiška suma eurais). Tai patvirtina deklaracija apie pajamas, gautas iš veiklos, susijusios su ypatingų statinių (susisiekimo komunikacijų) projektavimu (pridedamas sutarčių sąrašas pagal Pirkimo dokumentų 6 priedo tiekėjo sutarčių sąrašo formą).

2. Paskutinių finansinių metų Tiekėjo kritinio likvidumo koeficientas ne mažesnis už 0,5. Kriterijus išreiškiamas kaip trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais. Tiekėjas turi pateikti paskutinių finansinių metų balansą arba jo išrašą (jei šalyje, kurioje registruotas ūkio subjektas, yra privaloma balansą paskelbti).

Techniniai pajėgumai. Informacija ir formalumai įvertinti, ar reikalavimai yra įvykdyti: 1. Per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) tiekėjas turi būti tinkamai įvykdęs bent 1 (vieną) ypatingų statinių (susisiekimo komunikacijų) projektavimo paslaugų sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė nei 677 600,00 Lt be PVM (arba ekvivalentas eurais). Tai patvirtina per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų ypatingų statinių (susisiekimo komunikacijų) projektavimo sutarčių sąrašas (pridedamas sutarčių sąrašas pagal Pirkimo dokumentų 6 priedo tiekėjo sutarčių sąrašo formą).

2. Tiekėjas turi turėti kvalifikuotus ekspertus, galinčius suteikti sutartyje numatytas paslaugas. Turi būti pateikta projektui siūlomų pagrindinių ekspertų: CV, diplomų, sertifikatų, pažymėjimų ar kt. dokumentų patvirtintos kopijos.

2.1. Grupės vadovas turi turėti tokią kvalifikaciją:
- aukštąjį universitetinį inžinerinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
- ne mažesnę kaip 5 metų ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo darbo patirtį (statinių grupė: susisiekimo komunikacijos: geležinkelio kelias, kiti transporto statiniai);
- per pastaruosius 5 metus turi būti sėkmingai parengęs bent 1 (vieną) ypatingo statinio: geležinkelio kelias ir kiti transporto statiniai rekonstravimo/naujos statybos techninį projektą;
- teisę būti ypatingo statinio projekto vadovu ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu. Statinių grupės: susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti statiniai.

2.2. Geležinkelio viršutinės konstrukcijos projekto dalies vadovas turi turėti tokią kvalifikaciją:
- aukštąjį inžinerinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
- ne mažesnę kaip 3 metų ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo darbo patirtį (statinių grupė: susisiekimo komunikacijos: geležinkelio kelias);
- per pastaruosius 3 metus turi būti sėkmingai parengęs bent 1 (vieną) ypatingo statinio: geležinkelio kelias rekonstravimo/naujos statybos techninį projektą;
- teisę būti ypatingo statinio projekto dalies vadovu ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovu. Statinių grupė: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kelias.

2.3. Geležinkelio kelio statinių projekto dalies vadovas turi turėti tokią kvalifikaciją:
- aukštąjį inžinerinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
- ne mažesnę kaip 3 metų ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo darbo patirtį (statinių grupė: susisiekimo komunikacijos: geležinkelio kelias, kiti transporto statiniai);
- per pastaruosius 3 metus būtų sėkmingai parengęs bent 1 (vieną) ypatingo statinio: geležinkelio kelias ir kiti transporto statiniai rekonstravimo/naujos statybos techninį projektą;
- teisę būti ypatingo statinio projekto dalies vadovu ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovu. Statinių grupė: susisiekimo komunikacijos: geležinkelio kelias, kiti transporto statiniai.

2.4. Signalizacijos projekto dalies vadovas turi turėti tokią kvalifikaciją:
- aukštąjį inžinerinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
- ne mažesnę kaip 3 metų ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo darbo patirtį, projektuojant geležinkelių signalizacijos (automatikos) sistemas;
- teisę būti ypatingo statinio projekto dalies vadovu ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovu. Statinių grupė: inžineriniai tinklai arba susisiekimo komunikacijos. Projekto dalis: procesų valdymo ir automatizacijos arba inžinerinių sistemų valdymo (automatizavimo).

2.5. Telekomunikacijų projekto dalies vadovas turi turėti tokią kvalifikaciją:
- aukštajį inžinerinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
- ne mažesnę kaip 3 metų ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo darbo patirtį, projektuojant telekomunikacijų sistemas;
- teisę būti ypatingo statinio projekto dalies vadovu ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovu nuotolinio (ar elektroninio) ryšio (telekomunikacijų) dalyje/srityje.

2.6. Elektros tiekimo projekto dalies vadovas turi turėti tokią kvalifikaciją:
- aukštąjį inžinerinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
- ne mažesnę kaip 3 metų ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo darbo patirtį, projektuojant elektros tiekimo sistemų dalį;
- teisę būti ypatingo statinio projekto dalies vadovu ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovu elektrotechnikos iki 10 kV įtampos, elektros energijos perdavimo, skirstyklų ir pastočių įrenginių iki 10 kV įtampos; elektros įrenginių relinės apsaugos, automatikos ir 10 kV įtampos dalyje/srityje.

2.7. Konstrukcijų projekto dalies vadovas turi turėti tokią kvalifikaciją:
- aukštąjį inžinerinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
- ne mažesnę kaip 3 metų ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo darbo patirtį, projektuojant statinių konstrukcijas;
- teisę būti ypatingo statinio projekto dalies vadovu ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovu statinių konstrukcijų dalyje/srityje.

2.8. Intermodalinio terminalo ekspertas turi turėti tokią kvalifikaciją:
- aukštąjį inžinerinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
- per pastaruosius 3 metus būtų sėkmingai parengęs bent 1 (vieną) intermodalinio (konteinerinio) terminalo, įskaitant konteinerių aptarnavimo centrą, projektą arba turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbinę patirtį vadovaujant intermodalinio (konteinerinio) terminalo darbui ar vykdant jo plėtrą.

3. Tiekėjas privalo užtikrinti kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9000 standartų (arba lygiaverčių) seriją laikymąsi. Tiekėjas turi pateikti informaciją, kuri turi įrodyti, kad jis laikosi kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9000 standartų (arba lygiaverčių) seriją. Pateikiama nepriklausomos įstaigos išduoto sertifikato, patvirtinančio, kad Tiekėjas laikosi kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9000 (arba lygiaverčių) standartų seriją, patvirtinta kopija. Perkančioji organizacija pripažins lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsisteigusių įstaigų, taip pat priims kitus tiekėjų lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus.

Rezervuotos sutartys: ne
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
Ar juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų pavardes ir profesinę kvalifikaciją? taip
PROCEDŪRA
Procedūros rūšis: 1. Atvira
Sutarties sudarymo kriterijai: Mažiausia kaina
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
Ankstesni skelbimai dėl tos pačios sutarties: ne
Sąlygos specifikacijoms ir papildomiems dokumentams (išskyrus DPS) gauti. Terminas dokumentams priimti arba gauti: Data: 2011-02-03    Laikas: 09:00
Imamas mokestis už dokumentus: ne
Pasiūlymų ar prašymų leisti dalyvauti priėmimo terminas: Data: 2011-02-10    Laikas: 09:00
Kalba (-os), kuria (-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar prašymai leisti dalyvauti: Lietuvių;
Minimalus laikotarpis, kurio metu dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą (atvira procedūra): Iki  2011-05-11
Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos: Data:2011-02-10     Laikas: 09:00    Vieta:   AB “Lietuvos geležinkeliai”, 217 kab., Mindaugo g. 12/14, Vilnius
Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti pasiūlymų atplėšimo procedūroje(jei reikia): taip;     Tiekėjai arba jų įgalioti atstovai
KITA INFORMACIJA
Ar tai pasikartojantis viešasis pirkimas (jei taikoma): ne
Ar sutartis susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Bendrijos lėšomis: taip
Nurodykite tą projektą (-us) ir (arba) programą (-as): Atlikus pirkimo procedūras, sudaryta sutartis bus dalinai finansuojama Europos Sąjungos Sanglaudos fondo.
Papildoma informacija(jei taikoma): Pirkimo sąlygos skelbiamos CVP IS adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/