Viešieji pirkimai

Gelžbetoninių pabėgių su elastiniais bėgių tvirtinimo elementais pirkimas

Skelbimo data: 2010-12-29 00:00

Pirkimo būdas: Atviras konkursas

Skelbimo pavadinimas: Gelžbetoninių pabėgių su elastiniais bėgių tvirtinimo elementais pirkimas

Pasiūlymų pateikimo terminas: 2011-02-10 09:30

Perkančiojo subjekto priskirtas pirkimo numeris: 98915

.

PERKANTYSIS SUBJEKTAS
AB ‘Lietuvos geležinkeliai’ (110053842)
Adresas, telefonas, faksas: Mindaugo g. 12/14, LT- 03603   Vilnius, tel. +370 5 269 3708, faks. +370 5 269 2322
El.paštas: a.cegelskas@litrail.lt
Kam: Algirdui Cegelskui
Interneto adresas: www.litrail.lt

Pagrindinė perkančiojo subjekto veiklos sritis ar sritys: Geležinkelio paslaugos ;

.

SUTARTIES OBJEKTAS
Pavadinimas, kurį perkantysis subjektas suteikė sutarčiai: Atviras konkursas MT-6-20 Gelžbetoninių pabėgių su elastiniais bėgių tvirtinimo elementais pirkimas
Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Prekes
Prekių pirkimo tipas: Pirkimas
Pagrindinė pristatymo vieta: (IF-1) AB “Lietuvos geležinkeliai“ filialas “Vilniaus geležinkelių infrastruktūra” Pelesos, g. 24, Vilnius, Lietuva; Gavėjo kodas: 2462; Pristatymo vieta: Lentvario geležinkelio stotis; Stoties kodas: 120908;
(IF-2) AB “ Lietuvos geležinkeliai” filialas “Kauno geležinkelių infrastruktūra”, Čiurlionio g.14b, Kaunas, Lietuva; Gavėjo kodas: 2461; Pristatymo vieta: Kauno geležinkelio stotis; Stoties kodas: 123107;
(IF-3) AB “ Lietuvos geležinkeliai” filialas “ Šiaulių geležinkelių infrastruktūra” Dubijos, g.26 Šiauliai, Lietuva; Gavėjo kodas: 2465; Pristatymo vieta: Šiaulių geležinkelio stotis; Stoties kodas: 125704;
NUTS kodas:
Skelbime informuojama apie: Viešojo pirkimo sutartį
Trumpas sutarties ar pirkimo (-ų) aprašymas: Gelžbetoninių pabėgių su elastiniais bėgių tvirtinimo elementais pirkimas
Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 34947000-7
Ar sutarčiai taikomas Pasaulio prekybos organizacijos susitarimas dėl vyriausybės pirkimų (GPA): taip
Pirkimo dalijimas į dalis: ne
Ar leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų: ne
Visas kiekis ar visa apimtis (įskaitant visas dalis ir pasirinkimo galimybes, jei taikoma) 10440 vnt.
Pasirinkimo galimybė: ne
Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas: Trukmė mėnesiais  8
TEISINĖ, EKONOMINĖ, FINANSINĖ IR TECHNINĖ INFORMACIJA
Reikalaujami užstatai ir garantijos: Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė 3 proc. nuo bendros Sutarties kainos be PVM.
Sutarties įvykdymas gali būti užtikrintas tik šiais būdais:
a) Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo neatšaukiama Garantija (pateikiamas patvirtinančio dokumento originalas).
b) piniginiu užstatu – mokėjimo pavedimu į Perkančios organizacijos sąskaitą (pateikiama pavedimo, patvirtinto banko antspaudu ir banko darbuotojo parašu, kopija).
Kitos Sutarties įvykdymo užtikrinimo rūšys nepriimamos.
Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka ir (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas: Apmokėjimas už patiektas ir priimtas Prekes atliekamas per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas pasirašius Prekių priėmimo pagal kiekį ir kokybę aktą, pagal Tiekėjo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą (originalą), mokėjimo nurodymu į Tiekėjo banko sąskaitą. Jei šie dokumentai pateikiami ne vienu metu – apmokėjimo terminas skaičiuojamas nuo dokumento pateikto vėlesne data, gavimo dienos.
Kitos ypatinogs sąlygos, kurių reikia laikytis vykdant sutartį: ne
Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus dėl įtraukimo į profesinius ar prekybos (verslo) registrus. Informacija ir formalumai įvertinti, ar reikalavimai yra įvykdyti:1. Tiekėjas yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Pateikiama Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimo tinkamai patvirtinta kopija ir kiti dokumentai, patvirtinantys Tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje Tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas (pateikiama tinkamai patvirtinta kopija) ar priesaikos deklaracija, liudijanti Tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Fiziniai asmenys pateikia verslo liudijimą ar individualios veiklos registravimo pažymą, arba atitinkamą kompetentingos institucijos išduotą pažymą, patvirtinančią individualios veiklos įregistravimą.

2. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Pateikiama Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (pateikiama tinkamai patvirtinta kopija), išduotas ne anksčiau kaip 2011-01-10. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis, nei pasiūlymo pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

3. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu. Pateikiama Valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (pateikiama tinkamai patvirtinta kopija), išduotas ne anksčiau kaip 2011-01-10. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis, nei pasiūlymo pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

4. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. Pateikiama:
a) valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (pateikiama tinkamai patvirtinta kopija), patvirtinantis, kad Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 2011-01-10. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis, nei pasiūlymo pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas;
b) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad Tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad Tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis nepatvirtina visų reikiamų aplinkybių.

5. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, ar Tiekėjo, kuris yra juridinio asmens vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti Tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl Tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių Tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Pateikiama išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (pateikiama tinkamai patvirtinta kopija), išduotas ne anksčiau kaip 2011-01-10. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis, nei pasiūlymo pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

6. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, arba tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieneri metai, bei Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatyta ekonominė sankcija už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Pateikiama Tiekėjo deklaracija.

Ekonominis ir finansinis pajėgumas. Informacija ir formalumai įvertinti, ar reikalavimai yra įvykdyti: netaikoma
Techniniai pajėgumai. Informacija ir formalumai įvertinti, ar reikalavimai yra įvykdyti: 1. Tiekėjas yra prekių gamintojas, oficialus prekių gamintojo atstovas ar turintis išankstinių susitarimų su gamykla gamintoja, dėl perkamų prekių tiekimo. Turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis, kad šiam konkursui teikiamą produkciją gamina pats Tiekėjas arba jis yra įmonės-gamintojos įgaliotas atstovas (originalas arba notariškai patvirtinta kopija). Jei prekes patieks ne pats prekių gamintojas ar jo įgaliotas atstovas, tuomet Tiekėjas privalo pateikti siūlomą produkciją gaminančios įmonės garantinį raštą (originalą), pasirašytą jos vadovo ir patvirtintą įmonės antspaudu, užtikrinantį, kad šioje gamykloje gaminama produkcija bus patiekta konkurso dalyviui terminais, užtikrinančiais jos patiekimą Perkančiajai organizacijai laiku.
2. Tiekėjas sugeba tiekti prekes, kurios atitinka kokybės ir techninius reikalavimus. Pateikti dokumentus: a) gamintojas arba jo įgaliotas atstovas Europos Sąjungos valstybėje, Europos ekonominės erdvės šalyje arba Turkijoje turi išduoti Lietuvos rinkai tiekiamo statybos produkto atitikties deklaraciją (lietuvių kalba), kaip nustatyta produkto darniojoje techninėje specifikacijoje (LST EN 13230:2009 ar lygiaverčiame standarte).
b) atitikties sertifikatus, gamybos kontrolės sertifikatus ir bandymų protokolus pagal Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytas darniąsias technines specifikacijas išduota paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos, atlikusios visus numatytus atitikties įvertinimo veiksmus.
c) gelžbetoninių pabėgių elastinio tvirtinimo elementams:
elastinio tvirtinimo elementų gamintojo atitikties deklaraciją (originalas), kuria gamintojas patvirtina, kad elastinio tvirtinimo elementai atitinka keliamus reikalavimus su jų bandymų, atliktų akredituotose laboratorijose, protokolais (originalai arba notariškai patvirtinta kopija) arba elastinio tvirtinimo elementų kokybės sertifikatus.
Rezervuotos sutartys: ne
PROCEDŪRA
Procedūros rūšis: 1. Atvira
Sutarties sudarymo kriterijai: Mažiausia kaina
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
Ankstesni skelbimai dėl tos pačios sutarties: ne
Sąlygos specifikacijoms ir papildomiems dokumentams (išskyrus DPS) gauti. Terminas dokumentams priimti arba gauti: Data: 2011-02-04    Laikas: 09:10
Imamas mokestis už dokumentus: ne
Pasiūlymų ar prašymų leisti dalyvauti priėmimo terminas: Data: 2011-02-10    Laikas: 09:00
Kalba (-os), kuria (-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar prašymai leisti dalyvauti: Lietuvių;
Minimalus laikotarpis, kurio metu dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą (atvira procedūra): Iki  2011-05-10
Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos: Data:2011-02-10     Laikas: 09:10    Vieta:   AB “Lietuvos geležinkeliai”, 217 kab., Mindaugo g. 12/14, Vilnius
Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti pasiūlymų atplėšimo procedūroje(jei reikia): taip;     Tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, pateikę įgaliojimo originalą, pasirašydami registraciniame žurnale ir tuo patvirtindami savo dalyvavimą.
KITA INFORMACIJA
Ar tai pasikartojantis viešasis pirkimas (jei taikoma): ne
Ar sutartis susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Bendrijos lėšomis: ne
Papildoma informacija(jei taikoma): Pirkimo sąlygos patalpintos CVP IS adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/